About

Opera đóng cửa, nhà cũ bị san ủi. Chạy qua bên này kiếm mảnh đất dựng lều, hy vọng có chỗ trú mưa tránh nắng, đặng tồn tại với đời…

Vân Chi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s