Ngày tận thế

Người Maya cổ đại quả là những nhà tiên tri kỳ tài, đã dự đoán trúng phooc luôn rằng hôm nay là tận thế.

Tận thế là gì? Là thế giới đã đi tới tận cùng, không còn đâu để đi tiếp nữa. Nghĩa là tới đích cuối cùng rồi, tới đỉnh núi rồi, hoàn thành con đường của mình rồi. …

Continue reading